PREPRAVNÝ PORIADOK

taxislužby TAXI PEZINOK

pre vykonávanie osobnej cestnej dopravy - taxislužby

vypracovaný v súlade so zákonom č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave,

zákonom č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke, zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník

 

 

Čl. I

úvodné ustanovenia

 

1.      Tento prepravný poriadok upravuje prepravné podmienky taxislužby

         TAXI PEZINOK v postavení dopravcu /ďalej ako "dopravca"/ potrebné na uzavretie prepravnej zmluvy v taxislužbe /ďalej ako "Prepravný poriadok"/.

2.      Prepravný poriadok nadobúda platnosť dňom jeho zverejnenia na webovej stránke  dopravcu www.taxi-modra.sk. Po jeho zverejnení je jeho obsah súčasťou každej zmluvy o preprave a upravuje          práva a povinnosti účastníkov.

3.      Na účely tohto Prepravného poriadku je Taxislužba prevádzkovateľ osobnej dopravy vozidlami taxislužby ako prepravca jednotlivých cestujúcich alebo skupiny cestujúcich do cieľového miesta          podľa zmluvy o preprave osôb.

4.      Na účely tohto Prepravného poriadku sa dopravcom rozumie prevádzkovateľ osobnej cestnej dopravy-taxislužby odo dňa právoplatnosti koncesie, ktorá ho oprávňuje na poskytovanie          prepravných služieb cestujúcim a ich batožiny a s tým súvisiace služby na základe zmluvy o preprave osôb.

 

Čl. II

Povinnosti dopravcu

 

                   Dopravca je povinný najmä:

 

a)        Prevádzkovať osobnú cestnú dopravu v taxislužbe podľa prepravného poriadku.

b)        Zabezpečiť zverejnenie a sprístupnenie aktuálneho znenia prepravného poriadku na svojom webovom portáli www.taxi-modra.sk a poskytnuť k nahliadnutiu vo vozidlách taxislužby.

c)        Prepravovať cestujúcich podľa platného cenníka taxislužby a po uskutočnení prepravy vydať cestujúcemu potvrdenku o vykonanej preprave a zaplatení cestovného vo vozidle taxislužby.

d)        Starať sa o bezpečnosť, pohodlie a pokojnú prepravu cestujúcich a o prepravu ich batožiny.

e)        Označiť každé prevádzkované vozidlo svojim obchodným menom a menom vodiča vykonavajúceho prepravu.

f)         Byť poistený pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovaním osobnej cestnej dopravy v taxislužbe, cestujúcim a tretím osobám. Vozidlo musí mať platné poistenie PZP a             havarijné poistenie vozidla.

g)        Ak na základe zmluvy s dopravcom poskytuje osobnú cestnú dopravu v taxislužbe vykonávajúci zmlúvny dopravca, ustanovenia tohto prepravného poriadku sa naňho vzťahujú v rovnakom            rozsahu.

 

 

 

 

Čl. III

Vozidlo taxislužby

 

1.          Vozidlom taxislužby môže byť len vozidlo, ktoré:

a)         je podľa technickej prehliadky a emisnej kontroly spôsobilé na prevádzku,

b)         má najmenej troje vstupných dverí do priestoru pre vodiča a cestujúcich,

c)         je podľa osvedčenia o evidencii schválené na prepravu najmenej štyroch osôb a najviac deviatich osôb, vrátane vodiča taktiež vozidlo na prepravu imobilných pasažierov,

d)         je na predných ľavých a pravých dverách označené obchodným menom prevádzkovateľa taxislužby a telefónnym číslom dispečingu objednávkovej služby,

e)         má pevne zabudovaný funkčný taxameter spľňajúci požiadavky na určené meradlá,

f)         na pravých predných dverách a vo vnútri vozidla taxislužby na mieste viditeľnom pre cestujúceho platný cenník taxislužby,

g)        je poistené pre prípad vzniku zodpovednosti za škodu spôsobenú cestujúcim na zdravý alebo na jejich majetku,

h)        je vybavene funkčným strešným svietidlom žltej farby s nápisom TAXI ktorý je na vozidle uchytený v najvyššom bode magneticky, pevnou montážou na strešnom nosiči,

 

2.          Osobné auto taxislužby pripravené na prepravu ma rozsvietené strešné svietidlo:

a)      od uzavretia zmluvy o preprave s cestujúcim do ukončenia prepravy je strešné svietidlo vypnuté.

b)      osobné auto taxislužby, ktoré nevykonáva taxislužbu, má strešné svietidlo zakryté neprehľadnou prikrívkou alebo je odmontované.

c)      umožňuje prepravu najmenej 50 kg cestovnej batožiny pri plnom obsadení v rámci celkovej hmotnosti vozidla alebo ma batožinový priestor alebo ložný priestor s objemom najmenej 375 dm3.

 

Čl. IV

Výkon činnosti taxislužby

 

1.        Dopravca ma prepravnú povinnosť v rozsahu prepravného poriadku,

2.        Dopravca ponúka prepravu cestujúcich objednávkovou službou, pričom vodič vozidla taxislužby zabezpečuje jej riadne a včasne vybavenie a je povinný prepraviť cestujúceho podľa pokynou            dispečingu z vopred dohodnutého miesta. Cieľové miesto prepravy je určené cestujúcim pokiaľ nebolo vopred dohodnuté inak,

3.        Vodič vozidla taxislužby je taktiež povinný prepraviť cestujúceho, ktorý prejavý záujem o prepravu na stanovišti taxislužby alebo kdekoľvek na ceste počas jazdy vozidla taxislužby bez            cestujúceho okrem zastávok pravidelnej dopravy,

4.        Dopravca má právo monitorovať pohyb vozidla najmä pre skvalitňovanie služieb, zlepšovanie bezpečnosti posádky vozidla, bezpečnosti vodičov a premávky.

5.        Cena za prepravu je ovplyvnená čakaním v križovatkách, cestných zácpach a prejazdených km, nakoľko taxametre sú vybavené počítadlom času a prejazdených km.

6.        Preprava sa uskutočňuje v súlade so zákonom po najkratšej trase s prihliadnutím na dopravnú situáciu. Po inej trase sa preprava môže uskutočniť iba so súhlasom alebo na návrh cestujúceho. Po uzavretí zmluvy o preprave s cestujúcim možno na prepravu po rovnakej trase vziať ďalšieho cestujúceho iba so súhlasom alebo na návrh cestujúceho, s ktorím bola uzavretá zmluva o preprave buď písomne alebo ústnou formou, s poskytovateľom taxislužby.

7.        Pri objednávaní vozidla taxislužby je objednávateľ povinný uviesť:

i)        meno objednávateľa alebo prepravovanej osoby,

j)        nástupné miesto prepravovanej osoby,

k)       telefonický kontakt objednávajúceho prípadne kontakt na prepravovanú osobu.

8.      Počas prepravy vodič a cestujúci nesmie vo vozidle taxislužby fajčiť, piť, jesť, na prednom sedadle manipulovať s príručnou batožinou, novinami, mapami alebo inými predmetmi, ktoré by mohli obmedziť výhľad vodiča vozidla taxislužby.

9.      V priestore pre cestujúcich možno prepravovať aj príručnú batožinu cestujúceho.

10.    Objednávateľ musí pri objednávaní prepravy oznámiť taxislužbe prepravu zvierat a nadrozmernej cestovnej batožiny, ako sú najmä barly, palice, kočíky, klietky, balíky, lyže, sane a iné veci, ktoré by mohli byť pri dopravnej nehode alebo prudkom pohybe osobného auta pre vodiča alebo pre cestujúceho nebezpečné, možno prepravovať iba v priestore pre batožinu.

11.    Batožinu a iné veci nakladá a vykladá, umiestňuje alebo pripevňuje výlučne vodič vozidla taxislužby. Po súhlase vodiča môže nakladanie a vykladanie realizovať aj pasažier.

12.    Vo vozidle taxislužby sa musia na miestach na to vyhradených prepravovať osoby len do prípustnej užitočnej hmotnosti vozidla, pritom počet prepravovaných osôb nesmie byť vyšší, ako je počet miest vrátane vodiča uvedených v osvedčení o evidencii vozidla.

13.    Na prednom sedadle vedľa vodiča možno prepravovať iba cestujúceho, ktorého umožňujú prepravovať predpisy o bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, každá prepravovaná osoba vo vozidle taxislužby podčas prepravy je povinná použiť bezpečnostný pás ktorým je vybavené vozidlo inak zodpovedá za škodu, ktorá tým dopravcovi vznikne.

14.    Po vykonanej preprave je vodič taxislužby povinný vydať cestujúcemu potvrdenie, ktoré obsahuje najmä:

a)      číslo dokladu,

b)      evidenčne číslo vozidla,

c)      dátum jazdy,

d)      obchodné meno prepravcu, adresu prevádzky prípadne sídlo firmy,IČO,DIČ,

e)      východiskové a cieľové miesto prepravy,

f)       zaplatené cestovné,

g)      podpis vodiča taxislužby, ktorý prepravu vykonal.

       15.    Pri výkone taxislužby je vodič povinný mať vo vozidle taxislužby tieto doklady:

a)      osvedčenie o technickom stave vozidla, osvedčenie o STK a EK

b)      kópiu koncesnej listiny,

c)      ID kartu vodiča v taxislužbe na viditeľnom mieste vo vozidle,

d)      preukaz totožnosti vodiča,

e)      doklady o ciachovaní taxametra stavom legálnej metrológie,

f)      montážny list od taxametra.

 

Čl. V

Zmluva o preprave osôb, vznik, obsah

 

1.      Zmluvný vzťah medzi dopravcom a cestujúcim vzniká na základe uzavretej zmluvy o preprave osôb podľa § 760 až 764 Občianskeho zákonníka (ďalej len "prepravná zmluva").

2.      Objednávateľ môže uzavrieť zmluvu o preprave osôb s cestujúcim aj nasledovným spôsobom:

a)         prostredníctvom vodiča taxislužby na stanovišti taxislužby, alebo kdekoľvek na území určenom v koncesii, kde sa počas jazdy bez cestujúceho nachádza s vozidlom taxislužby,

b)        vo svojom sídle,

c)        prostredníctvom dispečingu,

                pričom prepravná zmluva sa uzatvára prostredníctvo ústnej alebo písomnej objednávky

                cestjúceho, ktorý dáva bezpochyby najavo, že chce uzatvoriť prepravnú zmluvu a to za

                účelom prepravy na určené miesto, čím súhlasí aj s cenou dopravcu za vykonanie prepravy

                cestujúceho.

3.      Pred uskutočnením prepravy a uzavretvím prepravnej zmluvy má cestujúci právo oboznámiť sa s platným cenníkom taxislužby.

4.      Po vykonanej preprave je vodič taxislužby povinný vydať cestujúcemu potvrdenku, ktorá obsahuje najmä údaje podľa Čl. IV ods. 14 prepravného poriadku.

5.      Uzavretím prepravnej zmluvy vzniká dopravcovi povinnosť riadne a včas prepraviť cestujúceho do miesta určenia podľa zmluvných podmienok a podmienok prepravného poriadku.

6.      Odmietnuť uzavretie prepravnej zmluvy a vykonanie prepravy môže vodič vozidla taxislužby podľa podmienok Čl. VII prepravného poriadku.

7.      Uskutočnením prepravy na základe uzavretej prepravnej zmluvy a podľa podmienok prepravného poriadku, vzniká cestujúcemu povinnosť zaplatiť určené cestovne podľa cenníka taxislužby.

         Odmietnutie zaplatenia cestovného sa rieši privolaním Polície a je vymáhateľné súdnou cestou. Cestujúci je povinný zaplatiť dopravcovi zákonom určený úrok z omeškania.

 

Čl. VI

Ukončenie platnosti zmluvy o preprave

 

1.      Dopravca môže od uzatvorenej prepravnej zmluvy odstúpiť ak nie sú objednávateľom splnené podmienky prepravnej zmluvy alebo ustanovenia prepravného poriadku.

2.      Vodič vozidla taxislužby môže od uzatvorenej prepravnej zmluvy odstúpiť, ak:

a)      cestujúci počas prepravy napriek upozorneniu vodiča vo vozidle taxislužby fajčí, konzumuje jedlo a nápoje alebo kŕmi prepravované zviera alebo na prednom sedadle

b)      manipuluje s príručnou batožinou, novinami, mapou alebo inou vecou, ktorou možno obmedziť výhľad vodiča alebo ohroziť vedenie vozidla taxislužby, alebo

c)      inak ohrozuje jeho bezpečnosť, znečisťuje interiér vozidla, bezdôvodne mení trasu a cieľ prepravy alebo

d)      inak vzbudzuje obavy o bezpečnosť, zdravie a život vodiča alebo spolucestujúcich.

3.      Cestujúci môže od uzatvorenej prepravnej zmluvy odstúpiť, ak dopravca alebo vodič vozidla taxislužby porušil zmluvne podmienky alebo podmienky prepravného poriadku.

 

Čl. VII

Odmietnutie prepravy a nakladanie s nájdenými vecami

      1.      Vodič vozidla taxislužby pripraveného na prepravu môže odmietnuť vykonať prepravu ak:

      a) čas prepravy, cieľové miesto, trasa prepravy alebo iné okolnosti vzbudzujú u vodiča

      obavu o svoje zdravie, bezpečnosť prepravy alebo o vozidlo taxislužby,

      b) vodičovi to neumožuje technicky stav a priepustnosť cesty alebo bezpečnosť

      plynulosť cestnej premávky na trase prepravy, najmä v dôsledku poveternostných vplyvov,

      poškodenia pozemnej komunikácie alebo dopravnej nehody,

      c) cestujúci je zjavne pod vplyvom alkoholu alebo inej návykovej latky, hrozí znečistenie

      alebo poškodenie vozidla taxislužby, alebo obťažovanie vodiča počas prepravy,

      d) to neumožňuje správanie sa cestujúceho, najmä ak je agresívny alebo je ozbrojeny, alebo

      inak vzbudzuje u vodiča obavu o svoje zdravie, o bezpečnosť prepravy a o vozidlo taxislužby,

      e) cestujúci ma batožinu, ktorá vzhľadom na jej početnosť, veľkosť, hmotnosť alebo tvar

      nie je možne naraz prepraviť, alebo ktorá by mohla poškodiť alebo znečistiť vozidlo taxislužby,

      f) cestujúci ak má záujem prepravovať zvieratá, ktoré vzhľadom na ich veľkosť, početnosť

      alebo správanie nie je možne prepraviť v priestore pre cestujúcich ani v batožinovom priestore.

      2.      Vodič taxislužby je povinný ak nájde stratenú vec cestujúceho vo vozidle taxislužby ju vydať vlastníkovi.

      Ak vlastník nájdenej veci nie je známy alebo ak sa neprihlási v deň nálezu, vodič taxislužby je povinný vec

      odovzdať na dispečing taxislužby prípadne na Políciu.

      3.      Ak sa prihlási ten, kto vec stratil alebo zabudol v aute taxislužby, a nie sú pochybnosti o

      hodnovernosti jeho tvrdenia, vec sa mu vydá.

      4.      Nálezca má právo na náhradu nevyhnutných výdavkov.

 

Čl. VIII.

Zodpovednosť

1.      Za porušenie povinnosti taxislužby prepraviť podľa prepravného poriadku cestujáceho riadne a včas zodpovedá dopravca podľa § 763 ods. 2 Občianského zákonníka.

2.      V prípade, že došlo k neodôvodnenému meškaniu alebo neuskutočneniu prepravy z viny dopravcu alebo vodiča taxislužby, je dopravca povinný nahradiť škodu vzniknutú

         cestujúcemu tým, že preprava nebola vykonaná včas, nasledovne:

                a) náhrada škody za omeškanie bude riešenť pomernou zľavou na zaplatenom cestovnom,

                b) náhrada škody za neuskutočnenie prepravy bude riešená úhradou cestovného podľa cenníka taxislužby,

       3.      Svojej zodpovednosti sa dopravca zbavý ak preukaze, že škode nemohol zabrániť ani pri

                vynaložení všetkého úsilia, ktoré od neho možno požadovať.

 

Čl. IX

Reklamácie, sťažnosti, náhrada škody

 

   1.      Cestujúci, alebo ten, kto je oprávnený z prepravy alebo v súvislosti s prepravou podáva reklamáciu

            a to bez zbytočneho odkladu, najneskôr do 7 po sebe nasledujúcich dní od vykonania prepravy.

            Cestujúci má právo sa telefonicky alebo písomne informovať na priebeh vybavovania reklamácie.

   2.      Cestujúci je oprávnený reklamovať vady dopravy nasledovným spôsobom:

    a) Doručením reklamácie na email dopravcu.

    b) Doručením písomnej reklamácie na adresu sídla dopravcu.

   3.      V reklamácii musí oprávnený vymedziť svoje požiadavky a stručne ich zdôvodniť.

                 Ďalej musí pripojiť doklady osvedčujúce oprávnenosť jeho nároku ako aj doklady preukazujúce uskutočnenie

                  prepravy (učtenka za prepravu).

   4.      Ak reklamácia nemá všetky náležitosti, dopravca ihneď vyzve reklamujúceho na jej doplnenie v stanovenej lehote.

   5.      Ak to reklamujúci nedoplní a nezašle v stanovenej lehote kratšej ako 7 dní tieto náležitosti, považuje sa za nepodanú.

   6.      Ak cestujúci, alebo ten, kto je oprávnený z prepravy alebo v súvislosti s prepravou

            podáva sťažnosť, musí si ju uplatniť u dopravcu písomne, a to bez dlhého odkladu, najneskôr

            do 7 kalendárnych dní od skutočnosti na ktoré sa sťažnosť vzťahuje.

   7.      Ak cestujúcemu vznikne počas prepravy škoda na zdraví alebo na batožinách prepravovaných spoločne s ním

            alebo na veciach, ktoré mal pri sebe, zodpovedá za ňu

            dopravca podľa ustanovení zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonníka o zodpovednosti za

            škodu spôsobenú prevádzkou dopravných prostriedkou (§ 427 až 431).

   8.      Ak ide o právo na náhradu škody na zdraví alebo na batožinách prepravovaných spoločne

            s cestujúcimi alebo veciach ktorý mal pri sebe, si toto právo môže uplatniť cestou súdu.

   9.      Pokiaľ oprávnený uplatňuje škodu spôsobenú na zdraví a veciach, alebo škodu spôsobenú

            odcudzením alebo stratou veci postupuje v zmysle § 106 Občianskeho zákonníka.

   10.    Právo na náhradu škody na zdraví a batožinách cestujúceho prepravovaných spoločne s

                 ním alebo veciach ktoré mal cestujúci pri sebe, je cestujúci povinný písomne uplatniť najskôr

                 u dopravcu, a to najneskôr do 30 dní odo dňa, kedy došlo ku škode alebo do 15 dní odo dňa

                 keď sa poškodení dozvie o škode a o tom kto za ňu zodpovedá.

   11.    Sťažnosti a reklamácie na plnenie záväzkov z prepravného poriadku a ich vybavovanie

                 dopravcom podľa tohto článku môže preskúmať Slovenská obchodná inšpekcia.

 

Čl. X

Mimoriadná udalosť

 

1.      Za mimoriadnu udalosť (ďalej v texte len Mimoriadna udalosť) pri výkone osobnej dopravy - taxislužby sa považuje:

      a) dopravná nehoda vozidla taxislužby, prípadne ak je svedkom dopravnej nehody,

      b) požiar vozidla,

      c) úraz alebo náhla zmena zdravotného stavu cestujúceho alebo inej osoby.

2.      Pri Mimoriadnej udalosti je vodič vozidla Taxislužby povinný predovšetkým:

      a) bezodkladne zastaviť vozidlo,

      b) urobiť potrebne opatrenia na záchranu cestujúcich a majetku ohrozeného Mimoriadnou udalosťou,

      c) poskytnúť podľa svojich schopnosti a možnosti zranenej osobe potrebnú prvú pomoc a

         bezodkladne privolať odbornú zdravotnícku pomoc,

      d) urobiť vhodné opatrenia, aby nebola ohrozená bezpečnosť cestnej premávky a umožniť jej obnovenie,

      e) informovať o tejto skutočnosti dopravcu.

3.      Ak pri Mimoriadnej udalosti došlo k zraneniu osoby alebo k jej usmrteniu, poškodeniu

        cesty alebo všeobecne prospešného zariadenia, alebo ak došlo k hmotnej škode prevyšujúcej

        desať násobok minimélnej mesačnej mzdy zamestnanca, je vodič vozidla taxislužby povinný:

      a) ohlásiť bezodkladne Mimoriadnu udalosť policajnému orgánu,

      b) zdržať sa konania, ktoré by bolo na ujmu vyšetrenia Mimoriadnej udalosti,

      c) zotrvať na mieste až do príchodu policajného orgánu, alebo na toto miesto sa bezodkladne vrátiť

         po poskytnutí, privolaní pomoci, alebo po ohlásení Mimoriadnej udalosti,

      d) informovať o tejto skutočnosti dopravcu.

 

Čl. XI

Záverečné ustanovenia

 

1.       Tento Prepravný poriadok je súčasťou zmluvy o preprave, pričom dopravca a cestujúci majú právo v písomnej

                 dohode upraviť práva a povinnosti odlišne ako sú upravené v Prepravnom poriadku.

2.       Cestujúci uzavretím dohody o preprave prehlasuje, že ho dopravca oboznámil správami a povinnosťami

                 vyplívajúcimi zo Zmluvy o preprave, ako aj s právami a povinnosťami vyplívajúcimi z Prepravného poriadku.

3.       Dopravca si vyhradzuje právo na zmenu, resp. zrušenie Prepravného poriadku pričom o zmenách bezodkladne

                 informuje Cestujúcich v Obchodných miestach dopravcu,na internetovej stránke dopravcu www.taxi-pezinok.sk s

                 uvedením dátumu, od ktorého tieto zmeny nadobúdajú účinnosť. Prepravný poriadok nadobúda účinnosť najneskôr

                 po 15 dňoch odo dňa zverejnenia oznámenia o jeho vydaní. V prípade ak cestujúci nesúhlasí so zmenou Prepravného

                 poriadku je povinný svoj nesúhlas písomne oznámiť najneskôr do 30dní odo dňa platnosti nového Prepravného

                 poriadku. Ak sa dopravca a cestujúci nedohodnú inak, majú právo ukončiť vzájomné záväzkové vzťahy a vyrovnať si

                 svoje vzájomné pohľadávky. Ak cestujúci vo vyššie uvedenej lehote neoznámi dopravcovi svoj nesúhlas so zmenou

                 prepravného poriadku platí, že so zmenou súhlasí a akceptuje ponuku dopravcu a cestujúci sa odo dňa účinnosti

                 zmeny riadia zmeneným Prepravným poriadkom.

4.       Pôsobnosť tohto Prepravného poriadku alebo jeho časti možno vylúčiť iba písomnou dohodou cestujúceho a

                 dopravcu.

5.       Tento Prepravný poriadok bol schválený dopravcom dňa 01.08.2015 a je účinný od 05.08.2015.

6.       Tento Prepravný poriadok bol zverejnený dňa 05.08.2015.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREPRAVNÝ PORIADOK

taxislužby TAXI PEZINOK

pre vykonávanie osobnej cestnej dopravy - taxislužby

vypracovaný v súlade so zákonom č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave,

zákonom č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke, zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník

 

platný od 05.08.2015